Kysyimme alamme yrityksiltä yhteistyöstä TE-toimistojen kanssa – tällaisia vastauksia saimme

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL teki syyskuussa jäsenyrityksilleen kyselyn yhteistyöstä TE-toimistojen kanssa. Vastauksia saatiin 53 kpl.  Päätuloksena voi todeta, että alamme yritysten yhteistyö TE-toimistojen kanssa toimii vaihtelevasti. Usein henkilöstöpalveluyrityksiä palvellaan hyvin ja ystävällisesti, mutta toisinaan on myös viitteitä, ettei alamme yrityksiä pidetä muiden yritysten veroisina.

Ehdokkaiden etsiminen ja esittely

Yksi TE-toimiston tarjoamista palveluista yrityksille yleisesti on sopivien ehdokkaiden etsiminen ja esittely avoinna oleviin työpaikkoihin.

Tätä palvelua on käyttänyt noin puolet kyselyyn vastanneista henkilöstöpalveluyrityksistä. Palvelua käyttäneistä 70 prosenttia arvioi palvelun ystävälliseksi. Avovastauksissa monet henkilöstöpalveluyritykset kokivat yhteistyön TE-toimiston kanssa hyväksi.

Lähes puolet ei kuitenkaan ole saanut TE-toimistosta riittävästi hakijoita avoimiin työtehtäviin. Tämä voi johtua siitä, ettei hakijoita yksinkertaisesti ole tai siitä, ettei TE-toimisto esittele henkilöstöpalveluyrityksille työnhakijoita.

Kolmannes vastaajista olisi halunnut käyttää palvelua, mutta TE-toimisto ei ole sitä pyydettäessä antanut. Reilu neljännes kokee, että TE-toimiston virkailijoiden halukkuus palvella vaihtelee liikaa. Vastauksista kävi ilmi, että joissakin TE-toimistoissa oli jopa tehty linjaus, ettei henkilöstöpalveluyrityksille tehdä ehdokkaiden etsimistä ja esittelyjä lainkaan resurssipulan vuoksi. Samaan aikaan TE-toimistoissa käytetään resursseja piilotyöpaikkojen etsimiseen muista yrityksistä. Tämä tuntuu varsin kummalliselta, sillä yhteistyöllä työnhakijoille saataisiin työpaikka nopeammin.

Palvelua käyttäneistä noin kolmannes on sitä mieltä, että palvelun suhteen TE-toimistossa osaamisen taso vaihtelee liikaa. Tämä korostuu varmasti sen vuoksi, että TE-toimistoissa on aloittanut satoja uusia virkailijoita sen jälkeen, kun hallitus myönsi TE-toimistoille lisäresursseja työllisyyden hoitoon.

Lisäksi neljännes vastaajista olisi käyttänyt palvelua, mutta palvelun saanti on ollut liian hidasta yrityksen tarpeisiin. Vain joka kymmenes vastaaja ei ollut tarvinnut TE-toimistojen ehdokkaita avoimiin työpaikkoihin. Kyseiselle palvelulle on henkilöstöpalveluyrityksissä siis kysyntää.

Yhteystiedot riittäisivät

Koska ehdokkaita avoinna oleviin työpaikkoihin ei syystä tai toisesta henkilöstöpalvelualan yrityksille joko tarjota tai ainakin ehdokkaita haluttaisiin saada enemmän, kysyimme jäsenyrityksiltä olisiko siitä apua, että TE-toimisto välittäisi heille työttömien yhteystietoja arvioimatta sopivuutta itse tehtävään. Tätä ajatusta kannatti kolme neljästä vastaajasta. Vastaajat perustelivat kannatustaan muun muassa seuraavin tavoin:
“Jos TE-toimiston resurssit eivät riitä hakijoiden läpikäymiseen niin olemme mielellämme tässä apuna.”
“Joudumme joka tapauksessa yksityiskohtaisesti selvittämään ihmisten taidot, motivaation taso ja mitä hän on halukas tekemään. Emme ole aiemminkaan saaneet TE-palveluilta täydellisiä matcheja, vaikka esittelyt ovat olleet suoraan johonkin tehtävään.”
“Työntekijöistä on pulaa, työhakemuksia tulee vähän. Suora kontaktointi olisi hyvä työkalu.”
“Henkilöstöpalveluyrityksellä on tietotaito arvioida millä osaamistasoilla tekijä voisi työllistyä. Pelkästään aiempi työkokemus tai koulutus ei ole ainoa sopivuuden arvioinnissa oleva kriteeri.”

Malli ei kuitenkaan saa varauksetonta suosiota.
“Tätä on kokeiltu, ongelma on siinä että kun yhteyttä on otettu työnhakijaan niin hän ei enää ole ollut käytettävissä. Eli työnhakijoiden tilanteiden päivittäminen ei ole ollut ajantasalla.”

Työtarjouksella tuleviakin toivotaan

TE-toimisto voi lähettää työnhakijalle työtarjouksia, jolloin TE-toimiston asiantuntija arvioi, että työ ja tehtävät vastaavat sitä, mitä hakija haluaa ja että hakijan ammatillinen osaaminen ja työkyky vastaavat tehtävän vaatimuksia. Työtarjous velvoittaa hakijan hakemaan kyseistä työpaikkaa. Tällaisia hakijoita on lähetetty 60 prosentille vastaajista. Vastaajat toteavat näillä hakijoilla olevan usein puutteita motivaatiossa, ammatillisessa osaamisessa sekä työkyvyssä. Näistä puutteista huolimatta kaksi kolmasosaa vastaajista haluaisi saada näitä hakijoita enemmän, sillä työvoimapulan vallitessa kaikki kortit on käännettävä.

Yhteistyötä halutaan lisätä

Kysyimme myös TE-toimistojen ja henkilöstöpalveluyritysten yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Yritykset toivoivat lisää yhteistyötä, aktiivista yhteydenpitoa ja yhteisiä tilaisuuksia. Yhteistyön kehittäminen nähtiin tärkeäksi.