HPL on tyytyväinen kehysriihen työllisyyttä tukeviin lisäresursseihin

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) pitää tervetulleena hallituksen kehysriihessä osoittamaa lisärahoitusta työllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen.

HPL on tyy­ty­väi­nen hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­sä so­pi­miin työl­li­syyt­tä edis­tä­viin toi­miin, ku­ten täy­den­nys- ja muun­to­kou­lu­tuk­siin sekä li­sä­re­surs­sei­hin. TE-toi­mis­to­jen hen­ki­lös­tön palk­kaa­mi­sen si­jaan HPL kui­ten­kin toi­voo, että li­sä­re­surs­sit käy­te­tään työl­li­syys­pal­ve­lui­den os­ta­mi­seen.

”Edes­sä ole­van kas­vu­pal­ve­lu-uu­dis­tuk­sen hen­ges­sä ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta, että TE-toi­mis­to­jen hen­ki­lö­kun­taa pai­su­te­taan en­ti­ses­tään, sil­lä yk­si­tyi­sil­lä pal­ve­lun­tuot­ta­jil­la nämä re­surs­sit ovat jo ole­mas­sa”, HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara to­te­aa.

Kil­pai­lul­li­ses­ti tuo­te­tut työl­li­syys­pal­ve­lut ovat osoit­tau­tu­neet te­hok­kaak­si ja tu­lok­sel­li­sek­si työl­lis­tä­mi­sen kei­nok­si. Li­säk­si jous­ta­vat työl­li­syys­pal­ve­lut ky­ke­ne­vät vas­taa­maan työ­elä­mäs­sä no­peas­ti ta­pah­tu­viin muu­tok­siin.

Ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin myös hel­pot­taa nuor­ten mää­rä­ai­kais­ten työ­so­pi­mus­ten te­ke­mis­tä. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set työl­lis­tä­vät eri­tyi­ses­ti nuo­ria, ja liit­to pi­tää hy­vä­nä sitä, että nuo­ret pää­se­vät hel­pom­min työ­mark­ki­noil­le ja saa­vat sitä kaut­ta ar­vo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta.

Tutustu HPL:n kehysriihitavoitteisiin >>

Lisätietoja

HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja
Mer­ru Tu­lia­ra
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 6466