Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) pitää maakuntauudistusta ja erityisesti kasvupalvelulakia työnvälityksen kannalta tärkeänä ja merkittävänä lainsäädäntöhankkeena.

Työ­mark­ki­noil­la ja ta­lou­des­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set ovat tuo­neet uusia haas­tei­ta, joi­hin ny­kyi­nen lain­sää­dän­tö ei­vät­kä ny­kyi­sen­kal­tai­set TE-pal­ve­lut ky­ke­ne vas­taa­maan.

Kilpailu tuottaa parempia kasvupalveluita

La­kieh­do­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na on tuot­taa maa­kun­tien kas­vu­pal­ve­lut ta­lou­del­li­sin eh­doin jär­jes­tä­jä-tuot­ta­ja­mal­lin mu­kai­ses­ti niin, et­tei kil­pai­lu vää­ris­ty. Eh­do­tuk­sen mu­kaan maa­kun­ta vas­taa itse pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta vain sil­loin, kun mark­ki­noil­ta ei löy­dy so­pi­via pal­ve­lun­tuot­ta­jia tai kyse on teh­tä­vis­tä, joi­ta ei voi vie­dä mark­ki­noil­le. Li­säk­si jul­ki­set toi­mi­jat voi­vat toi­mia kas­vu­pal­ve­lui­den tuot­ta­ji­na vain yh­tiö­muo­dos­sa.

”Mark­ki­noi­den avaa­mi­sel­la kil­pai­lul­le ja yk­si­tyis­koh­tai­sen sään­te­lyn pur­ka­mi­sel­la asiak­kaat saa­vat omaan ti­lan­tee­seen­sa so­pi­via pal­ve­lui­ta. Tämä ede­saut­taa työl­lis­ty­mis­tä ja sitä kaut­ta syn­tyy sääs­tö­jä. Li­säk­si kil­pai­lun li­sään­ty­mi­nen pa­kot­taa toi­mi­jat pa­ran­ta­maan pal­ve­lui­taan sekä ke­hit­tä­mään uusia ta­po­ja pa­ran­taa työl­li­syyt­tä”, HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara se­lit­tää.

Yhteistyö koituu kaikkien eduksi

Toi­mi­joi­den vä­li­nen yh­teis­työ on avai­na­se­mas­sa, jot­ta pal­ve­lut saa­daan jär­jes­tet­tyä jär­ke­väs­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

”Mie­les­täm­me on tär­ke­ää, että yh­teis­työ toi­mii niin jul­kis­ten toi­mi­joi­den kuin yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien kes­ken, mut­ta myös maa­kun­tien vä­lil­lä. Esi­mer­kik­si työ­voi­man liik­ku­vuut­ta maa­kun­tien vä­lil­lä on saa­ta­va pa­ran­net­tua. Li­säk­si tu­li­si huo­leh­tia, että val­ta­kun­nan ta­sol­la kas­vu­pal­ve­luis­ta on ko­ko­nais­nä­ke­mys ja että oh­jauk­seen sekä val­von­taan on riit­tä­vät kei­not”, Tu­lia­ra pai­not­taa.

Kasvupalveluiden järjestämiseen oltava riittävästi resursseja

Läh­tö­koh­tai­ses­ti on hyvä, että maa­kun­nal­la on har­kin­ta­val­taa, mi­ten kas­vu­pal­ve­lut maa­kun­nas­sa jär­jes­te­tään ja ra­hoi­te­taan.

”Maa­kun­tien tu­li­si kui­ten­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, et­tei mark­ki­noi­ta pil­ko­ta lii­an pie­nik­si, jol­loin eri­lai­set skaa­lae­dut ja pal­ve­luin­no­vaa­tiot voi­vat jää­dä syn­ty­mät­tä. Il­man kor­va­mer­kit­tyä ra­haa on myös ole­mas­sa ris­ki, että kas­vu­pal­ve­lui­hin ei oh­ja­ta riit­tä­väs­ti va­ro­ja, jol­loin työt­tö­myy­den hoi­to kär­sii. Työt­tö­mät työn­ha­ki­jat ja avoi­met työ­pai­kat pi­täi­si saa­da koh­taa­maan ny­kyis­tä no­peam­min. Tämä ei on­nis­tu, el­lei työt­tö­myy­den hoi­toon sat­sa­ta riit­tä­väs­ti”, Tu­lia­ra muis­tut­taa.

Lisätietoja:

Mer­ru Tu­lia­ra, toi­mi­tus­joh­ta­ja
Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to (HPL)
p. 040 562 6466
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
@Mer­ru­Tu­lia­ra