Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon kasvu jatkuu vuonna 2018

Henkilöstövuokrauksen kasvu näkyy myös HPL:n omistaman Auktorisointiyhtiön teettämän vuokratyöntekijäkyselyn vastaajamäärässä. Vastaajia oli tänä vuonna ennätysmäärä 7 165.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton (HPL) omis­ta­ma Auk­to­ri­soin­tiyh­tiö on teet­tä­nyt vuo­des­ta 2007 läh­tien vuo­kra­työn­te­ki­jä­ky­se­lyä, jos­sa on sel­vi­tet­ty vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den mie­li­pi­tei­tä työn si­säl­lös­tä ja mo­ti­vaa­tios­ta, työs­tä asia­kas­yri­tyk­sis­sä, mie­li­pi­tei­tä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­ses­tä työ­nan­ta­ja­na ja vuo­kra­työn mie­lek­kyy­des­tä.

”Ky­se­lyn vas­taa­jien mää­rä on kas­va­nut joka ker­ta, ku­ten myös hei­dän tyy­ty­väi­syy­ten­sä vuo­kra­työ­hön. Odo­tam­me mie­len­kiin­nol­la uu­den ky­se­lyn tu­lok­sia, jot­ka jul­kais­taan tou­ko­kuus­sa”, ker­too HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara.

Huh­ti­kuus­sa teh­ty ky­se­ly teh­tiin jo kah­dek­san­nen ker­ran. Vuo­den 2016 ky­se­lyyn vas­ta­si 6 484 vuo­kra­työn­te­ki­jää.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­dos­ta yli 80 pro­sent­tia syn­tyy hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­luis­ta, jol­la on si­ten suu­ri vai­ku­tus lii­ke­vaih­don kes­ki­mää­räi­seen ke­hi­tyk­seen. HPL:n uusim­man TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lun mu­kaan hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen hel­mi­kuun 2018 lii­ke­vaih­to oli 87,7 mil­joo­naa eu­roa, jos­sa oli kas­vua edel­lis­vuo­des­ta 21 pro­sent­tia. Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to puo­les­taan oli ku­lu­van vuo­den hel­mi­kuus­sa 2,9 mil­joo­naa eu­roa, joka oli sel­väs­ti tam­mi­kuu­ta enem­män. Hel­mi­kuun lii­ke­vaih­to oli 16 pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta kor­keam­pi.

Henkilöstöpalveluiden suhdannetilanne on yhä erinomaisella tasolla

HPL:n hel­mi­kuun lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lun mu­kaan hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den suh­dan­ne­ti­la on edel­leen erin­omai­nen. Vas­taa­via lu­ke­mia oli vii­mek­si vuo­si­na 2005-2007. Myyn­nin ja hen­ki­lös­tö­mää­rien odo­tuk­set ovat jopa vah­vis­tu­neet uu­del­leen.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den ko­ko­nais­lii­ke­vaih­to oli vuo­den 2018 hel­mi­kuus­sa 103,4 mil­joo­naa eu­roa. Edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan ajan­koh­taan ver­rat­tu­na lii­ke­vaih­to kas­voi 18 pro­sent­tia.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten hel­mi­kuun 2018 lu­vut.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to (HPL) jul­kai­see kuu­kausit­tain hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lua, jota var­ten lu­ku­ja on ky­syt­ty alan 20 suu­rim­mal­ta yri­tyk­sel­tä.

Lisätietoja:
HPL toi­mi­tus­joh­ta­ja Mer­ru Tu­lia­ra
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 6466
@Mer­ru­Tu­lia­ra

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta.

Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>