Äkkilähtö Työhön! -ostopalvelupilotti vastata ICT-alan murrokseen

Heinäkuussa 2016 käynnistyneen Äkkilähtö Työhön! -ostopalvelupilotin kohderyhmänä ovat 3–6 kuukautta työttöminä olleet ICT-, digi- ja markkinointialan työttömät työnhakijat.

Uu­den­maan TE-toi­mis­tos­sa käyn­nis­ty­nees­sä os­to­pi­lo­tis­sa yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat on kil­pai­lu­tet­tu ja Uu­den­maan TE-toi­mis­ton li­säk­si sii­hen osal­lis­tuu kuusi yk­si­tyis­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jaa. Ko­kei­lun ta­voit­tee­na on vas­ta­ta eri­tyi­ses­ti ICT-alan mur­rok­seen Uu­del­la­maal­la ja saa­da työn­ha­ki­joi­ta te­hok­kaam­min työl­lis­tet­tyä.

Pi­lot­ti on al­ka­nut hy­vin. Pi­lo­tin yh­te­nä pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na toi­mii Man­powerGroup. Man­powe­rin jär­jes­tä­mä val­men­nus si­säl­tää mm. ta­paa­mi­sia työn­ha­ki­jal­le ni­me­tyn ura­val­men­ta­jan kans­sa, työn­ha­kusuun­ni­tel­man te­ke­mi­sen sekä an­sio­luet­te­lon päi­vit­tä­mis­tä. Aja­tuk­se­na on, että työn­ha­ki­joil­le ei an­ne­ta val­mii­ta vas­tauk­sia vaan hei­tä au­te­taan, neu­vo­taan ja oh­jeis­te­taan oi­keal­le tiel­le.

– Tar­koi­tuk­se­na on luo­da suun­ni­tel­mal­li­nen, ta­voit­teel­li­nen ja tu­lok­sel­li­nen työ­ha­ku sekä pi­tää sitä yllä, ker­too Man­powe­rin rek­ry­toin­ti­kon­sult­ti Tytti Salo.

Val­men­nus­oh­jel­man kes­to on vii­si kuu­kaut­ta. Pal­ve­luun on Man­powe­rin kaut­ta osal­lis­tu­nut 52 hen­ki­löä, jois­ta jo nyt 16 hen­ki­löä on työl­lis­ty­nyt ja kol­me hen­ki­löä oh­jau­tu­nut kou­lu­tuk­seen. Usean hen­ki­lön koh­dal­la val­men­nus on vie­lä kes­ken. Työn­ha­ki­jat ovat ol­leet in­nos­tu­nei­ta ja val­men­nuk­seen on li­sät­ty myös va­paa­muo­toi­sia ver­tais­ta­paa­mi­sia, jois­sa työn­ha­ki­jat voi­vat vaih­taa aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia sekä spar­ra­ta toi­si­aan. Jarkko Malm (ku­vas­sa) on yksi Man­powe­rin kaut­ta va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen työl­lis­ty­neis­tä.

– Olin vii­mek­si ha­ke­nut töi­tä itse vuon­na 1995 enkä usko, että oli­sin täs­sä ti­lan­tees­sa il­man Man­powe­rin val­men­nus­ta, Malm to­te­aa.

Malm sai vink­ke­jä ja opas­tus­ta mm. an­sio­luet­te­lon ja Lin­ke­dIn-pro­fii­lin päi­vit­tä­mi­seen, min­kä li­säk­si hän osal­lis­tui ah­ke­ras­ti ver­tais­ryh­mä­ta­paa­mi­siin. Malm ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen työn­ha­ku­val­men­ta­jan­sa ta­pa­si­vat rei­lun vii­kon vä­lein. Ta­paa­mi­sis­sa käy­tiin läpi myös työ­ha­ke­muk­sen kir­joit­ta­mi­seen liit­ty­viä asioi­ta sekä har­joi­tel­tiin työ­haas­tat­te­lu­ti­lan­tei­ta.

–   Val­men­nus ava­si sil­mä­ni ja sain sitä kaut­ta työ­ka­lut ny­ky­päi­vän työn­ha­kua var­ten. Lop­pu on­kin sit­ten omas­ta ak­tii­vi­suu­des­ta kiin­ni, Malm ki­teyt­tää.