Työsuhdetärppi: Yrityksessä on vuosittain laadittava henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Yrityksen on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Henkilöstöpalveluyrityksessä työntekijämäärään lasketaan sekä omassa toimistossa työskentelevät toimihenkilöt että kaikki vuokratyöntekijät.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan ja käsitellään yhteistoiminnassa ja sitä täydennetään ja päivitetään vähintään vuosittain. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältö ja laajuus vaihtelee yrityksen koon, toiminnan ja henkilöstömäärän, koulutustarpeen, alan kehityksen, työvoiman saatavuuden sekä muiden tarpeiden mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa on otettava huomioon ennakoitavat, yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat henkilöstörakenteeseen, määrään tai työntekijöiltä vaadittavaan ammatilliseen osaamiseen. Lisäksi suunnitelmassa kiinnitetään huomiota myös tiettyihin erityisryhmiin, kuten ikääntyneisiin tai osatyökykyisiin työntekijöihin.

Yhteistoimintalain mukaan suunnitelmasta tulee ilmetä mm. seuraavat asiat:

  •  yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä mukaan lukien määräaikaiset työsopimukset;
  •  periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
  • yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä;
  • arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä siihen liittyvistä muutoksista ja näiden syistä sekä arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma;
  • suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.

Työnantajana henkilöstöpalveluyrityksillä on lain mukaan velvollisuus laatia ja käsitellä yhteistoiminnassa myös muita yleisiä suunnitelmia ja periaatteita, kuten työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt.