Työn muutos haastaa verkostomaiseen kumppanuuteen – kilpailukykyä luodaan yhdessä

Kasvupalvelu-uudistuksessa kannustetaan henkilöstöpalvelualan yrityksiä osallistumaan maakunnallisten työllisyyspalveluiden tuottamiseen.

Uu­dis­tus tuo muu­tok­sia ny­kyi­seen ti­lan­tee­seen, sil­lä täl­lä het­kel­lä suu­rin osa pal­ve­lun­tuot­ta­jis­ta on jul­ki­so­mis­tei­sia ta­ho­ja.

”Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sil­lä on vah­va halu osal­lis­tua maa­kun­nal­lis­ten kas­vu­pal­ve­lui­den luo­mi­seen ja jär­jes­tä­mi­seen. Olem­me aina saat­ta­neet työn­ha­ki­joi­ta ja työ­nan­ta­jia yh­teen sekä toi­mi­neet jo pit­kään työ­voi­ma­pal­ve­lui­den tuot­ta­ji­na. Va­kiin­tu­nei­den työ­nan­ta­jayh­teyk­sien an­sios­ta me olem­me nä­kö­ala­pai­kal­la työ­elä­män muu­tok­ses­sa”, sa­noo Anu Ahokas, joka on Staff­poin­ti kon­ser­nin va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Spring Housen toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le tu­lee tur­va­ta rei­lu ja yh­den­ver­tai­nen mah­dol­li­suus pal­ve­lui­den tar­joa­mi­sek­si. Tämä edel­lyt­tää maa­kun­nil­ta tai­toa ja osaa­mis­ta mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­luun, hy­vää han­kin­tao­saa­mis­ta ja maa­kun­tar­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä.

”Han­kin­nan osal­ta toi­vom­me älyk­kyyt­tä – us­kal­lus­ta os­taa ns. black box -mal­lil­la, jos­sa pal­ve­lun­tuot­ta­ja vas­taa pal­ve­lun rää­tä­löin­nis­tä. Hank­ki­ja os­taa tu­los­ta. Tämä haas­taa kas­vu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jät miet­ti­mään uusia kri­tee­rei­tä – ovat­ko esi­mer­kik­si pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen osal­lis­tu­val­le hen­ki­lös­töl­le ase­te­tut kri­tee­rit osu­via”, Aho­kas pai­not­taa.

Mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lul­la ja han­kin­tao­saa­mi­sel­la var­mis­te­taan työl­li­syys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen. Pa­ras­ta mark­kin­vuo­ro­pu­he­lua on ot­taa pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen eri­kois­tu­neet yri­tyk­set mu­kaan työl­li­syys­pal­ve­lui­den suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Tämä on eri­tyi­sen tär­ke­ää sil­loin, kun pal­ve­lu­jen käy­tän­nön to­teu­tus­ta mie­ti­tään.

”Maa­kun­nal­li­nen kas­vu­pal­ve­lu-uu­dis­tus on­nis­tuu vain yh­teis­työl­lä. Meil­lä eri os­a­puo­lil­la on nyt yh­des­sä mah­dol­li­suus siir­tyä van­has­ta uu­teen. Tätä emme aio mo­ka­ta – em­me­hän? Tar­vit­sem­me maa­kun­nil­ta ja työ-ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­tä ve­toa­pua dia­lo­gin ak­tii­vi­se­na pi­tä­mi­seen. Kil­pai­lul­lis­ten pal­ve­lu­mark­ki­noi­den luo­mi­nen edel­lyt­tää kai­kil­ta os­a­puo­lil­ta vah­vaa yh­des­sä te­ke­mis­tä”, Aho­kas ve­to­aa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) oli kutsunut kasvupalvelujärjestäjät ja -tuottajat yhteiseen keskustelutilaisuuteen Säätytalolle 5.2.2018. Anu Ahokas piti tilaisuudessa palveluntuottajien puheenvuoron. Tilaisuuden tavoitteena oli mm. vahvistaa eri kasvupalvelutoimijoiden välistä yhteistyötä ja -kehittämistä ja järjestäjä-tuottajamallin rakentamista.