Lausunto kotoutumisen edistämistä koskevasta HE:stä

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä kotoutumissuunnitelmien tavoitteellisuutta, tehostaa jatko-ohjausta työelämään sekä vahvistaa kotoutumisen työelämälähtöisyyttä. HPL:n mielestä esityksen tavoitteet ovat pääosin kannatettavia ja hyviä.

Esityksen suurin puute on siinä, että yksityiset palveluntuottajat on lähes kokonaan unohdettu esityksestä. Yksityiset kotoutumispalveluiden tuottajat tarjoavat hyvin monipuolisia kotoutumispalveluita ja tuottavat jo nykyisin merkittävän osan kotoutumispalveluista.

Kun tavoitteena on työllistää kotoutuja mahdollisimman pian, yksityiset palveluntuottajat ovat vahvoilla. Julkista sektoria on turha paisuttaa, kun yksityisellä sektorilla on tarjota palveluita, jotka toimivat ja ovat kustannustehokkaita. HPL kiinnitti lausunnossaan huomiota mm. siihen, ettei kotoutumispalveluihin ole korvamerkittyjä varoja ja että on vaarana, että TE-palvelut uudistuksen yhteydessä hankintaosaaminen rapautuu.
HPL:n mielestä olisi hyvä, että kotoutumista koskevien toimenpiteiden sisältö voitaisiin suunnitella joustavasti ja yksilöllisesti ja että laki antaisi tähän mahdollisuuden.

Ilman suomen kielen oppimista kotoutuja jää helposti yhteiskunnan ulkopuolelle. Kielitaito onkin onnistuneen kotoutumisen edellytys ja sekä työttömien että myös työssä jo olevien kielitaitoon pitää panostaa. Kaikille kotoutujille on tärkeää myös tietää, miten suomalainen yhteiskunta toimii ja mitkä ovat kunkin oikeudet ja velvollisuudet.

Kotoutuminen ja varsinkaan työllistyminen ei onnistu, elleivät suomalaiset yritykset ole valmiita ottamaan vastaan vieraskielisiä, eri kulttuuritaustaisia työntekijöitä. Siksi on tärkeää, että kotouttamisessa ei keskitytä pelkästään maahanmuuttajiin, vaan osana kotouttamista suomalaisia yrityksiä pitäisi valmentaa vastaanottamaan ulkomaisia työntekijöitä.