Kasvubuumi luo liiketoimintamahdollisuuksia henkilöstöpalvelualalle

Vuosi 2017 kasvatti alan yritysten liikevaihtoa entisestään kertoo HPL:n viime vuotta käsittelevä TOP 20 talouskatsaus.

Suo­men ta­lou­den no­pea vah­vis­tu­mi­nen loi poh­jaa myös hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten en­tis­tä pa­rem­mal­le me­nes­tyk­sel­le. Alan yri­tys­ten sa­no­taan­kin toi­mi­van ta­lou­den in­di­kaat­to­ri­na, sil­lä yri­tys­ten lii­ke­vaih­to vaih­te­lee voi­mak­kaas­ti riip­puen ylei­ses­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta. Yri­tys­ten me­nes­tys on hyvä mit­ta­ri sii­tä, että myös ylei­nen ta­lous­ti­lan­ne on läh­dös­sä nousuun.

Yksi alu­eel­li­sis­ta me­nes­ty­jis­tä Suo­mes­sa on ol­lut Lou­nais-Suo­men alue, jos­sa on koet­tu mer­kit­tä­vä ja no­pea kas­vu­buu­mi. Tämä on vai­kut­ta­nut myös alu­eel­la toi­mi­viin hen­ki­lös­tö­alan yri­tyk­siin.

”Tot­ta kai, ti­lan­ne luo uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia muu­ten­kin kuin työ­voi­man­vä­lit­tä­mi­sen suh­teen. Alu­een yri­tyk­set käyt­tä­vät mie­lel­lään hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä, kos­ka eri­tyis­ti­lan­teet vaa­ti­vat jous­toa, jota mei­dän kaut­tam­me on saa­ta­vil­la”, toi­mi­tus­joh­ta­ja Jussi Holopainen Ener­sen­se Grou­pis­ta ker­too.

Hän nä­kee työ­voi­man saa­ta­vuuson­gel­man kui­ten­kin po­si­tii­vi­se­na haas­tee­na, vaik­ka se hi­das­taa­kin yri­tys­ten kas­vua.

”Isoim­pa­na haas­tee­na koen ne­ga­tii­vi­sen asen­teen ei-suo­mea pu­hu­vien työn­te­ki­jöi­tä koh­taan. Jos englan­nin­kie­len tai­to kat­so­taan riit­tä­väk­si, niin työ­voi­maa kyl­lä löy­tyy”, Ho­lo­pai­nen pai­not­taa.

Työ­voi­man kan­sain­vä­lis­tä liik­ku­vuut­ta Suo­meen hi­das­taa lä­hin­nä työ­lu­pa­pro­ses­si, jon­ka Ho­lo­pai­nen ko­kee ko­ko­nai­suu­des­saan hi­taak­si, mut­ta Eu­roo­pan si­säi­ses­sä liik­ku­vuu­des­sa kui­ten­kin toi­mi­vak­si.

”Suo­ma­lai­sen työ­voi­man liik­ku­vuus on eu­roop­pa­lai­siin ver­rat­tu­na haas­teel­li­nen. Eu­roo­pas­ta tu­li­joil­le ei tun­nu ole­van mer­ki­tys­tä, si­jait­see­ko työ­paik­ka Iva­los­sa, Hel­sin­gis­sä vai Po­ris­sa”, hän sa­noo.

Vuosi 2017 oli menestys henkilöstöpalvelualan yrityksille

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kas­vu on ol­lut vii­me vuo­sian no­pe­aa ja vii­me vuo­den lop­pu oli myös erin­omai­nen. Lii­ke­vaih­to ker­tyi vuo­den 2017 lop­pu­puo­lis­kol­la 693 mil­joo­naa eu­roa. Kas­vua edel­lis­vuo­den vas­taa­vas­ta ajan­jak­sos­ta tuli 20 pro­sent­tia. Koko vuo­den 2017 lii­ke­vaih­to oli 1 281 mil­joo­naa eu­roa ja li­säys­tä edel­lis­vuo­teen tuli 18 pro­sent­tia.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to kas­voi vuo­den 2017 ai­ka­na vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na 22 pro­sent­tia. Ko­ko­nais­lii­ke­vaih­toa ker­tyi vuo­den 2017 ai­ka­na 1 077 mil­joo­naa eu­roa. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lut kat­taa yli 80 pro­sent­tia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­dos­ta, mikä mää­rää alan lii­ke­vaih­don ke­hi­tys­tä. Alan lii­ke­vaih­don ke­hi­tyk­sen odo­te­taan jat­ku­van hy­vä­nä myös vuon­na 2018.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten jou­lu­kuun 2017 lu­vut.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to (HPL) jul­kai­see kuu­kausit­tain hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lua, jota var­ten lu­ku­ja on ky­syt­ty alan 20 suu­rim­mal­ta yri­tyk­sel­tä.

Lisätietoja:

HPL toi­mi­tus­joh­ta­ja Mer­ru Tu­lia­ra
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 6466
@Mer­ru­Tu­lia­ra

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton (HPL) lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa ky­sy­tään 20 suu­rim­man alan yri­tyk­sen kuu­kausit­tai­sia lii­ke­vaih­to- ym. tie­to­ja. Tie­to­ja ky­sy­tään hen­ki­lös­tö­vuo­kraus-, rek­ry­toin­ti-, ul­kois­tus- sekä val­men­nus- ja kou­lu­tus­pal­ve­lui­den osal­ta. Näi­den pal­ve­lu­ryh­mien yh­teen­las­ke­tus­ta lii­ke­vaih­dos­ta muo­dos­tuu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to. Li­säk­si yri­tyk­sil­tä ky­sy­tään erik­seen lii­ke­vaih­to mui­den pal­ve­lui­den osal­ta.

Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>