HPL mukana Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa

Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä ja organisaatioita.

Kam­pan­jan ta­voit­tee­na on kan­nus­taa yri­tyk­siä ja työ­nan­ta­jia mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen tuo­mal­la esiin käy­tän­nön ko­ke­muk­sia ja me­nes­tys­ta­ri­noi­ta. HPL on yksi kam­pan­jan yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta.

Menestyvät monikulttuuriset yritykset eteen

Osa­na kam­pan­jaa jär­jes­te­tään avoin kil­pai­lu, jos­sa hae­taan mo­ni­kult­tuu­ri­suu­des­sa me­nes­ty­nei­tä yri­tyk­siä. Kil­pai­lun tar­koi­tuk­se­na on tun­nis­taa ja pal­ki­ta yri­tyk­siä ja työ­nan­ta­jia, jot­ka ovat me­nes­ty­neet työyh­tei­sön mo­ni­kult­tuu­ri­suu­des­sa ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Kil­pai­lu to­teu­te­taan asian­tun­ti­ja­kump­pa­ni or­ga­ni­saa­tio­kult­tuu­ria ja mo­ni­kult­tuu­ris­ta avoi­muut­ta ja ky­vyk­kyyt­tä mit­taa­val­la ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la. Kil­pai­luun osal­lis­tu­vat yri­tyk­set saa­vat käyt­töön­sä ana­lyy­sin oman or­ga­ni­saa­tion­sa kult­tuu­ris­ta. Kilpailuun voi rekisteröityä 20.1. – 31.5.2017 välisenä aikana kampanjan verkkosivuilla. Tu­lok­set jul­kis­te­taan 5.10.2017.

Kam­pan­jan to­teut­ta­vat vuon­na 2017 Hel­sin­gin seu­dun kaup­pa­ka­ma­rin COME-pro­jek­ti, Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri ja työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö, ja se to­teu­te­taan osa­na Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­ton ja Uu­den­maan lii­ton tu­ke­maa At Work in Fin­land/​COME-pro­jek­tia.

Lisätietoja: http://come2.fi/fi/menestyva-monikulttuurinen-yritys/tietoa-kampanjasta/