Helmikuun 2017 talouskatsaus julkaistu

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden helmikuusta 10 prosenttia. Tammi-helmikuussa liikevaihtoa kertyi yhteensä 173,3 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua kertyi 14 prosenttia.

VMP Va­ra­mies­pal­ve­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Pesolan mu­kaan kas­vu ja­kau­tuu ta­sai­ses­ti eri toi­mia­lo­jen kes­ken, mut­ta maan­tie­teel­li­siä ero­ja kui­ten­kin löy­tyy.

”Eri­tyi­ses­ti Var­si­nais-Suo­mes­sa auto- ja me­ri­teol­li­suus ja La­pis­sa mat­kai­lua­la ovat kas­va­neet mer­kit­tä­väs­ti. Haas­tei­ta syn­tyy Var­si­nais-Suo­mes­sa osaa­jien ja asun­to­jen riit­tä­vyy­des­tä. La­pis­sa puo­les­taan työ on usein kausi­luon­teis­ta. Sik­si työ­pe­räis­tä maas­sa­muut­toa pi­täi­si tu­kea”, Pe­so­la pai­not­taa.

Ke­säl­lä työ­mark­ki­noil­la on ylei­ses­ti hie­man hil­jai­sem­paa, mut­ta toi­saal­ta kesä tuo mu­ka­naan nuo­ret ja ke­sä­työt.

”Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set palk­kaa­vat pal­jon nuo­ria ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä, me­kin työl­lis­täm­me ke­säl­lä 1000–1500 alle 18-vuo­tias­ta nuor­ta sekä yri­tyk­siin että ko­ti­ta­louk­siin vä­hin­tään kah­den vii­kon mit­tai­siin työ­suh­tei­siin. Kau­pun­kien ja­ka­mat ke­sä­se­te­lit ma­dal­ta­vat kyn­nys­tä nuor­ten työl­lis­tä­mi­sek­si”, hän ker­too.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set ovat ot­ta­neet vii­me vuo­si­na ir­tiot­to­ja aloil­le, jot­ka ei­vät ole pe­rin­tei­ses­ti ol­leet nii­den ydin­te­ke­mis­tä.

”Toi­mia­lo­jen yli ta­pah­tu­via ir­tiot­to­ja ta­pah­tuu var­mas­ti myös jat­kos­sa, mut­ta myös mei­dän toi­mia­lal­lem­me tu­lee var­mas­ti uusia yri­tyk­siä, jot­ka ovat hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan ul­ko­puo­lel­ta. Jos asi­aa ajat­te­lee Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa, niin sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tus on ko­ko­nai­suus, joka tu­lee avaa­maan uu­den­lai­sia bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia kai­kil­le. Ala on kyl­lä ol­lut mu­ka­vas­sa myö­tä­tuu­les­sa, jos kat­soo vii­me ja tätä vuot­ta”, Pe­so­la my­häi­lee.

•    Lue TOP 20 liikevaihtotiedustelu 2/2017 (pdf)

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta. Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>