Globaali tutkimus: yritysten digitalisoituessa työvoimaa tarvitaan enemmän

Automaatio on työntekijöiden kannalta hyvä asia – ainakin niiden osalta, joilta löytyy oikeaa osaamista.

Man­powerGrou­pin glo­baa­lin tut­ki­muk­sen mu­kaan 86 % työ­nan­ta­jis­ta ai­koo pi­tää hen­ki­lös­tö­mää­rän­sä sa­ma­na tai li­sä­tä sitä au­to­maa­tion vuok­si.

Tek­no­lo­gian mul­lis­taes­sa or­ga­ni­saa­tioi­ta osaa­mis­tar­peet muut­tu­vat no­peas­ti, ja yri­tys­ten on haas­ta­vaa löy­tää tar­vit­se­mi­aan osaa­jia. Yri­tyk­sil­le ja yk­si­löil­le pa­ras tapa vas­ta­ta osaa­mi­sen val­lan­ku­mouk­seen on ke­hit­tää vah­va yh­dis­tel­mä tek­ni­siä ja peh­mei­tä tai­to­ja.

Man­powerGrou­pin glo­baa­li ra­port­ti Osaa­mi­sen val­lan­ku­mous 2.0 pe­rus­tuu ky­se­ly­tut­ki­muk­seen, jo­hon osal­lis­tui 20 000 työ­nan­ta­jaa 42 maas­sa. Tut­ki­mus sel­vit­ti, mi­ten au­to­maa­tio vai­kut­taa or­ga­ni­saa­tioi­den hen­ki­lös­tö­mää­rään seu­raa­van kah­den vuo­den ai­ka­na, mi­hin or­ga­ni­saa­tion toi­min­toi­hin se vai­kut­taa eni­ten, mitä osaa­mis­ta ar­vos­te­taan eni­ten ja mitä osaa­mis­ta on vai­kein­ta löy­tää. Ra­por­tin mu­kaan yri­tys­ten di­gi­ta­li­soi­tues­sa useim­mat niis­tä ei­vät aio vä­hen­tää työ­voi­maan­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

86 %:a työ­nan­ta­jis­ta ai­koo au­to­maa­tion vuok­si pi­tää hen­ki­lös­tö­mää­rän sa­ma­na tai li­sä­tä sitä seu­raa­van kah­den vuo­den ai­ka­na. Or­ga­ni­saa­tioi­den si­säl­lä vai­ku­tus vaih­te­lee toi­min­nos­ta toi­seen: työn­te­ki­jä­mää­rän us­ko­taan kas­va­van eni­ten IT-toi­min­nois­sa, mut­ta osaa­jia kai­va­taan run­saas­ti myös asia­kas­pal­ve­lu­toi­min­nois­sa. Vas­taa­vas­ti hal­lin­nos­sa ja tu­ki­toi­min­nois­sa työn­te­ki­jä­mää­rän en­na­koi­daan vä­he­ne­vän eni­ten au­to­maa­tion seu­rauk­se­na.

Ku­lut­ta­jis­tu­mi­sen nousu sekä yri­tys­ten asia­kas­pal­ve­lul­le ja asia­kas­ra­ja­pin­noil­le an­ta­ma pai­noar­vo nä­ky­vät en­tis­tä­kin sel­keäm­min di­gi­taa­li­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa – in­hi­mil­li­siä vah­vuuk­sia ar­vos­te­taan nyt enem­män kuin kos­kaan. Yli puo­let ky­se­lyyn osal­lis­tu­neis­ta yri­tyk­sis­tä us­koo kir­jal­lis­ten ja suul­lis­ten vies­tin­tä­tai­to­jen ole­van ar­vok­kain peh­meä tai­to; seu­raa­va­na tu­le­vat yh­teis­työ- ja on­gel­man­rat­kai­su­ky­ky.

”Di­gi­ta­li­saa­tion no­pea ete­ne­mi­nen vai­kut­taa jo­kai­seen toi­mia­laan sekä toi­min­toon”, sa­noo Man­powerGroup Suo­men toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Ka­rio­la.

”Ih­mis­ten kan­nal­ta tämä on hyvä uu­ti­nen – eri­tyi­ses­ti sil­loin kun heil­tä löy­tyy oi­ke­aa osaa­mis­ta, jol­la voi täy­den­tää tek­no­lo­gi­aa eikä kil­pail­la sen kans­sa. Työ­nan­ta­ji­na mei­dän on tun­nis­tet­ta­va osaa­mi­nen ja tai­dot, jot­ka aut­ta­vat ih­mi­siä eteen­päin ura­po­lul­la ja siir­ty­mään teh­tä­väs­tä ja työ­pai­kas­ta toi­seen. Tämä ei kui­ten­kaan yk­sin rii­tä: mei­dän on jat­ku­vas­ti ke­hi­tet­tä­vä ket­te­riä osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­oh­jel­mia, joi­den yti­mes­sä ovat te­hok­kaat työs­sä­op­pi­mis­jak­sot.”

Ka­rio­la ker­too, että Man­powerGroup ja Amie­du ovat yh­des­sä läh­te­neet ke­hit­tä­mään pal­ve­lu­ja, jot­ka an­ta­vat työ­nan­ta­jil­le tu­kea osaa­van työ­voi­man saa­mi­ses­sa sekä avaa­vat työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suuk­sia uusien ura­pol­ku­jen ke­hit­tä­mi­seen. Yh­teis­työl­lä pys­ty­tään vas­taa­maan niin tiet­ty­jen alo­jen työ­mark­ki­noi­den koh­taan­to-on­gel­maan kuin aloil­la käyn­nis­sä ole­vaan muu­tok­seen, min­kä yh­tey­des­sä osa ny­kyi­sis­tä am­ma­teis­ta, työn­ku­vis­ta ja teh­tä­vis­tä muut­tuu tai ka­to­aa.

”Työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen täy­den­tä­mi­nen ja ”tu­le­vai­suu­den­kes­tä­väk­si” val­men­ta­mi­nen ovat ai­kam­me avain­haas­te. Tar­vit­ta­vien tai­to­jen tun­nis­ta­mi­nen ja työ­mark­ki­noi­den jous­ta­vuu­den li­sää­mi­nen ovat rat­kai­su osaa­mi­sen val­lan­ku­mouk­seen”, Ka­rio­la us­koo.

Pa­ras yh­dis­tel­mä huip­pu­tek­niik­kaa ja hy­vää asia­kas­pal­ve­lua syn­tyy, kun on­nis­tu­taan yh­dis­tä­mään in­hi­mil­li­set vah­vuu­det tek­ni­siin ja di­gi­taa­li­siin tai­toi­hin. Osaa­mi­sen val­lan­ku­mous 2.0 tar­jo­aa työ­nan­ta­jil­le suo­si­tuk­sia sii­tä, kuin­ka hen­ki­lös­tö­stra­te­gi­aa kan­nat­taa so­peut­taa di­gi­taa­li­ses­sa muu­tok­ses­sa.

Tut­ki­muk­ses­ta Man­powerGroup teet­ti maa­il­man­laa­jui­sen kvan­ti­ta­tii­vi­sen tut­ki­muk­sen lo­ka­kuus­sa 2017. Sii­hen osal­lis­tui noin 20 000 työ­nan­ta­jaa 42 maas­ta ja kuu­del­ta toi­mia­lal­la. Maat oli­vat Ar­gen­tii­na, Austra­lia, Bel­gia, Bra­si­lia, Bul­ga­ria, Cos­ta Rica, Es­pan­ja, Ete­lä-Afrik­ka, Gua­te­ma­la, Hol­lan­ti, Hong­kong, Ir­lan­ti, Is­rael, Ita­lia, Itä­val­ta, Ja­pa­ni, Ka­na­da, Kii­na, Ko­lum­bia, Kreik­ka, Mek­si­ko, Nor­ja, Pa­na­ma, Peru, Por­tu­ga­li, Puo­la, Rans­ka, Ro­ma­nia, Ruot­si, Sak­sa, Sin­ga­po­re, Slo­va­kia, Slo­ve­nia, Suo­mi, Sveit­si, Taiwan, T&sca­ron;ekin ta­sa­val­ta, Turk­ki, Un­ka­ri, Uusi-See­lan­ti, Iso-Bri­tan­nia ja Yh­dys­val­lat. Data-ana­lyy­sin suo­rit­ti Re­pu­ta­tion Lea­ders.