Edes kesätyöntekijät eivät ratkaise kausityöntekijäpulaa

Henkilöstöpalvelualan yritykset etsivät matkailualan yrityksille kausityöntekijöitä kesäsesonkiin enemmän kuin talvisesonkiin.

Tal­vi­kausi al­kaa mat­kai­lua­lal­la olla lop­pu­puo­lel­la, mut­ta ke­sä­se­son­ki odot­taa jo nur­kan ta­ka­na.

”Myyn­nil­li­ses­ti kausi oli erin­omai­nen ja työ­voi­man riit­tä­vyy­den nä­kö­kul­mas­ta sel­vit­tiin vält­tä­väs­ti. On­gel­ma on, että kes­ki­mää­rin myyn­ti kas­vaa vuo­sit­tain 10% no­peam­min kuin työ­voi­man mää­rä. Tämä on jo nyt joh­ta­nut am­mat­ti­te­ki­jöi­den uu­pu­mi­seen kau­den ai­ka­na”, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Olli Tuominen En­jo­yl­ta.

Toi­mia­la­joh­ta­ja Kimmo Gauriloff Staff­poin­til­ta oli tyy­ty­väi­nen kau­teen, mut­ta ko­ros­taa, että työ­voi­man saa­mi­sen eteen on teh­tä­vä run­saas­ti töi­tä.

”Pe­rin­tei­set työn­te­ki­jöi­den hou­kut­ta­mis­kei­not ei­vät vält­tä­mät­tä tep­si eli kyl­lä työ­voi­man saa­mi­nen vaa­tii alan toi­mi­joil­ta hy­viä ver­kos­to­ja, uusia ideoi­ta ja työ­tä”, hän to­te­aa.

Gau­ri­lof­fin mu­kaan ul­ko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den mää­rä tu­lee kas­va­maan tu­le­vi­na vuo­si­na.

Kausityöntekijöiden haasteena asuminen

Tuo­mi­nen toi­voo työ­nan­ta­ja­puo­len va­rau­tu­van seu­raa­van kau­teen lait­ta­mal­la pe­rus­asiat kun­toon sekä va­rau­tu­mis­ta ajois­sa tu­le­van kau­den työ­voi­maan.

”Vi­ran­omais­ta­hol­ta toi­voi­sin ke­hi­tys­tä liik­ku­mi­sa­vus­tus­ten myön­tä­mi­ses­sä, iso on­gel­ma myös asun­to­jen puut­tu­mi­nen ja toi­saal­ta nii­den kal­leus, kun palk­kaus­ta­so ma­ta­la. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä voi kor­kean vuo­kran mak­sa­mi­nen olla haas­ta­vaa. Täs­sä nä­ki­sin toi­mi­va­na rat­kai­su­na työn­te­koa var­ten vuo­krat­ta­van toi­sen asun­non ve­ro­vä­hen­ny­soi­keu­den”, Tuo­mi­nen poh­tii.

Tuo­mi­sen mu­kaan asu­mi­sen ti­lan­ne on ke­sä­kau­del­la sel­keäs­ti pa­rem­pi kuin tal­vi­kau­del­la, mut­ta muu­toin sa­mat on­gel­mat ovat ole­mas­sa vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta.

”Ke­sä­työn­te­ki­jät ei­vät si­nän­sä rat­kai­se on­gel­maa, kos­ka ko­ko­nais­tar­ve on huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi kuin tal­vi­se­son­gis­sa. Yksi tois­tu­vas­ti kes­kus­te­luun nouse­va haas­te on sää­va­raus­ten kir­ja­va käy­tän­tö.  Am­mat­ti­te­ki­jöil­le ei ole mo­ti­voi­vaa, jos he jou­tu­vat kan­ta­maan ko­ko­naan ris­kin, jo­ten rat­kai­su­na voi­si toi­mia ta­kuu­tun­nit”, Tuo­mi­nen sa­noo.

Vuosi alkaa henkilöstöpalvelualalla suotuisissa merkeissä

Ku­lu­van vuo­den tam­mi­kuu oli hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la edel­lis­vuo­den tam­mi­kuu­hun näh­den lii­ke­vaih­dol­li­ses­ti jopa 23 pro­sent­tia pa­rem­pi, ker­too tuo­re HPL:n TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lu 1/​2018. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­ses­sa pa­ran­nus­ta edel­li­sen vuo­den tam­mi­kuus­ta tuli jopa 28 pro­sent­tia.

Juu­ri jul­kais­tus­sa HPL:n TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on tam­mi­kuun 2018 lu­vut.

•    Lue HPL:n TOP 20 liikevaihtotiedustelu 1/2018 (pdf)

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten liit­to (HPL) jul­kai­see kuu­kausit­tain hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lua, jota var­ten lu­ku­ja on ky­syt­ty alan 20 suu­rim­mal­ta yri­tyk­sel­tä. 

Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>

Lisätietoja:
HPL toi­mi­tus­joh­ta­ja
Mer­ru Tu­lia­ra
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 6466
@Mer­ru­Tu­lia­ra