Nostoja toimintasuunnitelmasta 2022

Tavoitteenamme on parantaa edunvalvonnalla ja työsuhdeneuvonnalla jäsenyritystemme toimintaedellytyksiä, nostaa vuokratyöntekijöiden osuutta kokonaistyövoimasta sekä edistää henkilöstöpalvelualan tunnettuutta. Nostamme proaktiivisesti esille henkilöstöpalveluyritysten merkittävyyttä työllistäjinä ja sitä, miten alan yritykset tuovat työmarkkinoille niiden tarvitsemaa joustavuutta.

Jäsenneuvonta

Panostamme edelleen kolmen asiantuntijan voimin laadukkaaseen jäsenneuvontaan, joka on jäsenyritysten laajalti käyttämä palvelu. Palvelun tarkoituksena on ohjeistaa jäsenyrityksiä soveltamaan oikein työlainsäädäntöä. Erityisesti neuvontaa tarvitaan vuokratyöhön liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä sekä eri työehtosopimusten tulkinnassa.

Vastaamme jäsenyritysten kysymyksiin sähköpostitse ja puhelimitse. Neuvomme eri työehtosopimusten sekä laatimiemme yleisten sopimusehtojen tulkinnassa. Nostamme ajankohtaisia ja esiinnousseita aiheita esiin jäsentiedotteissa (mm. lainsäädännön muutokset ja Työsuhdetärpit).

Koulutukset

Järjestämme toimintavuoden aikana useita Henkilöstöpalvelualan työsuhdepäivä -koulutuskokonaisuuksia, koulutuksia YSE-ehdoista, eniten käytetyistä työehtosopimuksista sekä ajankohtaisista aiheista, kuten lainsäädäntöuudistuksista. Lisäksi järjestämme yrityskohtaista koulutusta.

Työllisyyspolitiikkaan vaikuttaminen

Seuraamme työllisyystoimia ja siihen liittyviä lainsäädäntöhankkeita. Tuomme esille yksityistä työnvälitysalaa sekä yksityisten palvelutuottajien tarjoamia työllisyyspalveluita. Vaikutamme siihen, että työllisyyspalveluiden hankintoihin resurssoidaan varoja ja että hankinnat järjestetään tarkoituksenmukaisilla ja reiluilla ehdoilla.

Työmarkkinoiden toimivuus – työlainsäädäntöön ja työehtosopimusten vuokratyötä koskeviin rajoituksiin vaikuttaminen

On tärkeää, että vuokra-, osa- ja määräaikaisen työnteon edellytykset säilyvät hyvänä.  Pidämme esillä näiden työntekomuotojen tärkeyttä yrityksille, työntekijöille sekä koko yhteiskunnalle. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että lainsäädäntö mahdollistaisi, ei rajoittaisi jäsenyritystemme toimintaa ja siihen, että lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa olevat vuokratyötä koskevat rajoitukset poistetaan.

Kun kyse on vuokratyötä koskevista lakimuutoksista, osallistumme mahdollisten kolmikantatyöryhmien työskentelyyn. Lisäksi annamme muista alan kannalta tärkeimmistä lakimuutoksista lausuntoja sekä käymme kuultavina ministeriöissä ja eduskunnan valiokunnissa.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Neuvottelemme alkuvuodesta alalle Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen.

Alan maine ja tunnettuus

Alan huono maine johtuu osittain siitä, ettei henkilöstöpalvelualan nykytilaa tunneta tarpeeksi hyvin. Alan mainetta voidaan parantaa sillä, että alan toimintatapoja ja mahdollisuuksia tuodaan paremmin esille. Teetämme toimintavuonna TOP20 –liikevaihtokatsausta, tutkimuksen nuorten ajatuksista ja toiveista työelämän suhteen sekä vuokratyöntekijätutkimuksen. Tutkimuksista saamme ajankohtaista tietoa sekä nuorten että vuokratyöntekijöiden mielipiteistä ja paljon uutta materiaalia alasta kertomiseen.

Alan edustaja

Viranomaisille, päättäjille, järjestöille ja medialle HPL on tunnettu henkilöstöpalvelualan edustaja. Meiltä pyydetään lausuntoja, kannanottoja, haastatteluja ja edustajaa erilaisiin työryhmiin. TEM-HPL yhteistyösopimuksen puitteissa tapaamme TEM:n yhteyshenkilöitä säännöllisesti.

Vastaamme yhteydenottopyyntöihin sekä olemme itse aktiivisesti yhteydessä eri tahoihin henkilöstöpalvelualaan liittyvissä asioissa. Lisäksi tuotamme henkilöstöpalvelualaa koskevia tutkimuksia, tilastoja sekä muuta tietoa ja jaamme sitä eri viestinnän kanavissa.

Edustamme alaa muun muassa TEM-palvelurakenneuudistuksen eri työryhmissä, Tampereen työllisyyskokeilun, henkilöstöpalveluyritysten ja palveluntuottajien välisen yhteistyön ohjausryhmässä, Matkailutoimialan työllisyyden teemaraporttia koskevassa työryhmässä, Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hankkeessa ja alustataloutta tutkivassa hankkeessa.

Sidosryhmäyhteistyö

Yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta pystymme edistämään edunvalvonnan teemoja vaikuttavasti ja tekemään alaa tunnetummaksi. Yhteistyössä tietoa ja näkemyksiä välittyy molempiin suuntiin.

Verkostojen luominen jäsenyritysten välille

Verkostojen luominen jäsenyritysten edustajien välille on tärkeää, sillä alan kehittäminen vaatii yhteistyötä. Tätä tarkoitusta varten olemme perustaneet HPL:ään työryhmiä, kuten Viestintä- ja markkinointi- sekä EVA -työryhmän.  Järjestämme jäsenyrityksillemme useita koulutus- ja muita tapahtumia vuoden aikana.