Hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi muutokset, joita uusien työ- ja elinkeinohallinnon tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotto edellyttää. Uudet tietojärjestelmäpalvelut sisältävät valtakunnallisen asiakastietojärjestelmäkokonaisuuden, palvelualustan ja asiakastietovarannon. Ne korvaavat nykyisin käytössä olevan työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän. Uuteen palvelualustaan liittyy lisäksi uusi työnhakuprofiilin laatimis- ja julkaisumahdollisuus sekä näiden työnhakuprofiilien tietovaranto.

Avoimia työpaikkoja on paljon, samoin työttömiä, mutta nämä eivät kohtaa. HPL katsoo, että kohtaanto-ongelmaa saataisiin ratkaistua huomattavasti tehokkaammin yksityisiä palveluntuottajia hyödyntämällä. Henkilöstöpalveluyritykset ovat työmarkkinoiden ja rekrytoinnin asiantuntijoita, jotka yhdistävät työt ja työntekijät. Ne työllistävät työntekijöitä lähes jokaiselle toimialalle. Tätä osaamista on pystyttävä hyödyntämään.

Henkilöstöpalveluyritysten ongelmana on se, etteivät ne pääse etsimään potentiaalisia työntekijöitä työttömäksi ilmoittautuneiden työnhakijarekisteristä (URA-järjestelmä). Kun apua pyydetään TE-toimistosta, vastaus on usein se, ettei TE-toimistolla ole resursseja etsiä työttömien joukosta potentiaalisia työnhakijoita. HPL kiinnitti lausunnossaan huomiota ennen kaikkea siihen, että työpaikkojen täyttymistä ja työnhakijoiden työllistymistä voitaisiin nopeuttaa ja helpottaa sillä, että kaikkien työttömien työnhakutiedot olisivat kaikkien työnantajien, vähintäänkin yksityistä työnvälitystä edustavien yritysten nähtävillä. Tietosuojakysymykset on toki otettava huomioon, ja arkaluontoiset tiedot, kuten terveydentilatiedot, voitaisiin salata. On kuitenkin muistettava, että työttömyysturva on vastikkeellista ja edellyttää aktiivista työnhakua. Vähintäänkin tiedot pitäisi voida olla katsottavissa työnhakijoiden suostumuksella.