Valtakunnallinen ostopalvelupilotti paikallisesti

Yksityinen työnvälitys auttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ELY-keskuksien pilotissa ympäri Suomen.

Vuo­den 2017 alus­sa tuli voi­maan laki, jon­ka mu­kaan työt­tö­mät työn­ha­ki­jat on pak­ko haas­ta­tel­la kol­men kuu­kau­den vä­lein. Pää­asias­sa haas­tat­te­lu­ja on hoi­det­tu TE-toi­mis­ton väen voi­min, mut­ta sen tu­ke­na toi­mii en­sim­mäi­nen ja täl­lä het­kel­lä myös ai­noa val­ta­kun­nal­li­nen os­to­pal­ve­lu­pi­lot­ti, jon­ka kaut­ta yk­si­tyi­nen työn­vä­li­tys aut­taa työl­lis­tä­mään työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta.

Pi­lo­tis­sa on mu­ka­na 15 ELY-kes­kus­ta ja pe­ri­aat­tees­sa sama pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus toi­mii Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le, mut­ta koh­de­ryh­mät vaih­te­le­vat alueit­tain. Myös vel­voit­ta­vuu­den suh­teen löy­tyy alu­eel­li­sia eroa­vai­suuk­sia. Yksi pi­lo­tis­sa mu­ka­na ole­va yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen pal­ve­lun­tar­joa­jis­ta on VMP Group, joka on mu­ka­na pi­lo­tis­sa yh­del­lä­tois­ta eri ELY-alu­eel­la.

”Meil­lä on kaik­ki­aan kak­si­kym­men­tä­kak­si pai­kal­lis­toi­mis­toa mu­ka­na hank­kees­sa. Voi­si sa­noa, että han­ke on meil­le val­ta­kun­nal­li­ses­ti pai­kal­li­nen. Han­ket­ta joh­de­taan VMP Grou­pis­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta työn­ha­ki­jat oh­ja­taan pai­kal­li­sis­ta TE-toi­mis­tois­ta, ja mei­dän pai­kal­lis­toi­mis­tom­me pal­ve­le­vat asiak­kai­ta hyö­dyn­täen omia kon­tak­te­jaan ja laa­jaa työ­mark­ki­na­tun­te­mus­taan”, ker­too VMP:n jul­kis­hal­lin­non lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Heikki Ruohonen.

Asiak­kaat, eli työt­tö­mät työn­ha­ki­jat, oh­ja­taan TE-toi­mis­to­jen toi­mes­ta yk­si­tyi­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le, joi­ta on kai­kil­le alueil­le va­lit­tu useam­pia.  Vaik­ka aluei­den toi­min­ta­ta­vois­sa on eroa­vai­suuk­sia, kai­kil­le on yh­teis­tä se, että TE-toi­mis­to vah­vis­taa pal­ve­luun oi­keu­te­tun hen­ki­lön, jol­loin kuka ta­han­sa ei voi it­se­näi­ses­ti ha­keu­tua pal­ve­lun pii­riin.

Yhteistyötä toimijoiden välillä on tiivistettävä

Sa­maan ai­kaan työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön (TEM) hal­lin­noi­mien työl­lis­tä­mis­pi­lot­tien kans­sa on me­neil­lään myös kau­pun­kien omia ko­kei­lu­ja. Vaik­ka ko­kei­lut ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvä asia, Ruo­ho­nen on huo­lis­saan sii­tä, onko ke­nel­lä­kään lo­pul­ta ym­mär­rys­tä koko ko­ko­nai­suu­des­ta vai kek­si­tään­kö pyö­rää uu­del­leen eri toi­mi­joi­den toi­mes­ta.

”Olem­me mu­ka­na useam­mas­sa eri työ­ryh­mäs­sä ja ko­koon­pa­nos­sa, jois­sa kai­kis­sa mie­ti­tään kas­vu­pal­ve­lu­ja, ku­kin omas­sa lo­ke­ros­saan. Oli­si pal­jon tu­lok­sel­li­sem­paa, jos aluei­den toi­mi­jat yh­dis­täi­si­vät voi­man­sa ja miet­ti­si­vät asioi­ta yh­des­sä. Ai­don vuo­ro­vai­ku­tuk­sen myö­tä kaik­ki os­a­puo­let op­pi­vat, ja vaik­ka sa­mat opit ei­vät sovi kaik­kial­le, niin aja­tus­ten­vaih­dos­ta voi syn­tyä jo­tain uut­ta”, hän poh­tii.

Ruo­ho­nen huo­maut­taa, että tu­le­vat maa­kun­nat poik­kea­vat mo­nil­la eri ta­voin toi­sis­taan väes­tön­ra­ken­tees­ta ja ylei­ses­tä työl­li­syys­ti­lan­tees­ta aina yri­tys- ja teol­li­suus­toi­min­taan saak­ka.

”Ko­ko­nais­vai­kut­ta­vuu­den kan­nal­ta oli­si kui­ten­kin hyvä, jos aja­tuk­sen­vaih­toa käy­täi­siin myös val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la, eikä ai­noas­taan pai­kal­li­ses­ti. Li­säk­si tu­li­si miet­tiä, mi­ten yri­tyk­siä voi­si hyö­dyn­tää enem­män vai­kut­ta­vuu­den mak­si­moi­mi­sek­si”, hän li­sää.

Pi­lot­ti on voi­mas­sa tä­män vuo­den lop­puun, mut­ta mo­nil­la alueil­la on alet­tu jo pu­hua pi­lo­tin jat­ka­mi­ses­ta. Pi­lot­tien ko­ke­muk­sia on tar­koi­tus hyö­dyn­tää kas­vu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jä-tuot­ta­ja-mal­lien jat­ko­ke­hit­tä­mi­ses­sä, uu­den pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä sekä laa­jem­pien ko­kei­lu­jen val­mis­te­lus­sa. Laa­jem­pia ko­kei­lu­ja on suun­ni­tel­tu al­ka­vak­si vuo­den 2018 lo­pul­la tai 2019 alus­ta.

Lisätietoja:

Yksityiset yritykset mukaan haastattelemaan työttömiä 

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu -uudistus, jossa nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja palvelutuotantoa avataan kilpailulle. Ostopalvelupilotit ovat kokeiluja, joissa palveluja hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta (ml. henkilöstöpalveluyritykset).  Palveluntuottajien valinnassa käytetään julkisten hankintojen menettelyjä.  Tilaaja maksaa tuloksista sovittujen palkkiokriteereiden mukaisesti. Tarkoituksena on, että palveluntuottaja hyödyntää erilaisia innovatiivisia toimintamalleja tavoitteena olevien tulosten saavuttamiseksi.