Odotettu, väistämätön, pelättykin digitalisaatio

HPL:n seminaarin päättäneessä paneelissa keskustelemassa olivat Treamer Oy:n toimitusjohtaja Matias Mäkitalo, Barona Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mikkonen ja Cornellin yliopiston professori Aija Leiponen.

Mikä on kiinnostavin juttu henkilöstöpalvelualalla juuri nyt?

– Ku­kaan ei tie­dä mikä on di­gi­ta­li­saa­tio ja se pe­lot­taa, mut­ta pel­ko lait­taa ajat­te­le­maan, mi­ten voi­si teh­dä asioi­ta pa­rem­min, sa­noi Trea­mer Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Matias Mäkitalo. 

– Kuin­ka pal­jon kaik­ki tu­lee muut­tu­maan? ky­syy Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuomas Mikkonen.

– Kan­nat­taa kat­soa, mi­ten di­gi­ta­li­saa­tio on men­nyt muil­la aloil­la, sa­noi Cor­nel­lin yli­opis­ton pro­fes­so­ri Aija Leiponen.

Mikä on hankalin asia digitalisaatiossa?

Ylei­sön vas­taus oli, että kriit­ti­sen mas­san saa­vut­ta­mi­nen eli alus­to­ja on pal­jon ja mark­ki­nat sir­pa­loi­tu­neet. Kan­nat­taa­ko teh­dä omaa alus­taa? Myös en­sim­mäi­sen as­ke­leen ot­ta­mi­nen on vai­ke­aa. Ja sen joh­ta­mi­nen, mitä ei edes ym­mär­rä. Entä mil­loin kan­nat­taa in­ves­toi­da?

– Ky­sy­mys, mi­hin au­to­maa­tio vie, on han­ka­lin jut­tu, sa­noi Lei­po­nen.

– Joh­ta­mi­nen on ai­van eri­lais­ta, Mik­ko­nen sa­noi.

– Ih­mis­ten käy­tös ei muu­tu yhtä no­peas­ti kuin tek­no­lo­gia muut­tuu, Mä­ki­ta­lo sa­noi.

Entä lainsäädännön esteet?

– Lain­sää­dän­tö pi­tää ot­taa huo­mioon ja ra­joit­taa myös tie­tyl­tä osin, Mik­ko­nen sa­noi.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set ei­vät us­kal­la läh­teä ko­kei­le­maan ra­jo­ja, toi­sin kuin esi­mer­kik­si start-up yri­tyk­set.

Mihin pitäisi tutustua juuri nyt digitalisaatiossa?

– Minä aion tu­tus­tua hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­laan, Lei­po­nen sa­noi.

– Trea­mer Oy:llä on tu­los­sa uusia toi­mia­lo­ja ja myös kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä on lu­vas­sa, Mä­ki­ta­lo sa­noi.

– Tu­tus­tum­me tren­dei­hin ja an­tit­ren­dei­hin, Mik­ko­nen sa­noi.

Mitä Suomessa voidaan tehdä yhdessä, että osaamistaso nousisi?

– HPL voi­si kat­soa mui­ta liit­to­ja, että mi­ten ne ovat rea­goi­neet di­gi­ta­li­saa­tioon ja op­pia sii­tä, Mik­ko­nen sa­noi.

Lob­baa­mal­la voi­si vai­kut­taa esim. lain­sää­dän­töön.

– Yh­des­sä op­pi­mi­nen oli­si myös tär­ke­ää, mo­de­raat­to­ri Ville Tolvanen eh­dot­ti.

Milloin kannattaa lähteä mukaan digitalisaatioon?

– Mis­sä aal­los­sa tu­lee voit­ta­ja­kon­sep­tit? Usein en­sim­mäi­nen aal­to on vää­rä, Mik­ko­nen sa­noi.

– Onko Suo­mes­sa val­miut­ta ke­hit­tää te­ko­ä­lyä? Lei­po­nen ky­syi.

Entä henkilöstöpalvelualan rooli?

–  Työ­elä­mäs­sä ää­ri­päät työ­elä­mä­val­miuk­sis­sa tu­le­vat kas­va­maan. Yh­teis­työ TE-pal­ve­lui­den kans­sa työn­vä­li­tyk­ses­sä ja coac­haa­mi­ses­sa on olen­nai­nen osa, Mik­ko­nen sa­noi.

– Työn­vä­li­tyk­seen voi men­nä jat­kos­sa 5 pro­sent­tia, ja lo­pul­la voi luo­da li­sä­ar­voa, Mä­ki­ta­lo to­te­si.

– Myös hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten pal­ve­lui­den myyn­ti asiak­kail­le tu­lee ra­di­kaa­lis­ti muut­tu­maan, Mik­ko­nen sa­noi.

 

HPL-seminaarin anti löytyy Twitterissä #hplseminaari.