Työsuhdetärppi: Loman siirtyminen sairastumistilanteissa

Mikäli työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, on työntekijällä oikeus tietyissä tilanteissa siirtää jo sovittua vuosilomaa.

Kuuden päivän omavastuu lomalla sairastumiselle

Vuosilomalain mukaan jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, hänellä on kuuden päivän omavastuu vuosilomapäiviä laskettaessa. Omavastuulla tarkoitetaan käytännössä sitä, että näitä vuosilomapäiviä hän ei saa siirtää myöhemmin pidettäväksi.

Sairastumiseen rinnastetaan synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuva työkyvyttömyys. Täysi kuuden päivän omavastuu tulee sovellettavaksi vasta viiden viikon eli 30 vuosilomapäivän pituiseen lomaan. Vuosilomalle sattuvat kuuden päivän ylittävät työkyvyttömyyspäivät työntekijä voi pyytää siirrettäviksi myöhempään ajankohtaan. Työntekijän tulee esittää työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyyspäivistään ja niiden syystä. Luotettavana selvityksenä pidetään lähtökohtaisesti lääkärintodistusta. Oikeutta loman siirtämiseen ei ole, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan. Työntekijän törkeä huolimattomuus tai tahallisuus arvioidaan vastaavasti sairausajan palkanmaksua koskevan työsopimuslain säännöksen kanssa.

Työntekijän tulee ilmoittaa lomalla sairastumisestaan työnantajalle viivytyksettä. Työntekijä tekee ilmoituksen lähiesimiehelleen tai hänen sijaiselleen. Näin myös työntekijän omavastuuosuus voidaan heti huomioida. Mikäli lomaa on kertynyt vain 24 vuosilomapäivää tai tätä vähemmän (lomanmääräytymisvuotta kohden), työntekijällä ei ole lainkaan omavastuupäiviä ja hän voi siirtää kaikki sairauden kanssa päällekkäin olevat lomapäivät.

Työnantajan on syytä laatia kirjalliset ohjeet siitä, miten työntekijän tulee toimia näissä tilanteissa siirtopyynnön ja lääkärintodistusten kanssa ja muistuttaa, että siirtopyyntö tulee tehdä välittömästi työntekijän tullessa työkyvyttömäksi.

Työntekijä sairastuu ennen loman alkamista

Omavastuu ei tule sovellettavaksi, jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomansa alkamista. Omavastuu ei tule myöskään sovellettavaksi, jos ennen vuosiloman alkamista tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sairaanhoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.