Työmarkkinatoria rakennetaan yhteistyössä

HPL:n asiakasyritykset pääsivät esittämään omat toiveensa Työmarkkinatorin kehittämiseksi perjantaina 21.4. pidetyssä työpajassa. Samalla he saivat tilannepäivityksen hankkeen kulusta.

HPL jär­jes­ti jä­se­ny­ri­tyk­sil­leen mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua työ­mark­ki­na­to­rin ke­hit­tä­mis­työ­pa­jaan. Pai­kal­la oli­vat myös ELY-kes­kus­ten sekä TE-toi­mis­to­jen ke­hit­tä­mis- ja hal­lin­to­kes­kuk­sen (KEHA-kes­kus) edus­ta­jat, jot­ka vas­taa­vat työ­mark­ki­na­to­rin ra­ken­ta­mi­ses­ta yh­des­sä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön (TEM) kans­sa.

Työ­mark­ki­na­to­ris­ta tul­laan lan­see­raa­maan ver­sio 1.0 syk­syn 2017 ai­ka­na. Täl­lä het­kel­lä tyomarkkinatori.fi-osoitteessa voi käy­dä tu­tus­tu­mas­sa hank­kee­seen sekä ke­vääl­lä käyn­nis­sä ole­vaan pi­lot­ti­pro­jek­tiin.

”Työ­mark­ki­na­to­rin ta­voit­tee­na on luo­da kan­sal­li­nen työn­vä­li­tyk­sen eko­sys­tee­mi kaik­kien käy­tet­tä­väk­si. Sen ei ole tar­koi­tus kil­pail­la mark­ki­naeh­tois­ten työn­vä­li­tys­yri­tys­ten kans­sa, vaan luo­da li­sä­ar­voa yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nan edis­tä­mi­sek­si”, ker­too han­ke­joh­ta­ja ja ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Mikko Rantahalme KEHA-kes­kuk­ses­ta.

Pienryhmissä pohdittiin työmarkkinatorin liiketoimintamahdollisuuksia

Yh­tei­sen alus­tuk­sen jäl­keen osal­lis­tu­jat jaet­tiin nel­jään pie­nem­pään ryh­mään poh­ti­maan tar­kem­min, mitä mah­dol­li­suuk­sia työ­mark­ki­na­to­rin pi­täi­si tar­jo­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sil­le, ja mitä sen ke­hit­tä­mi­ses­sä pi­täi­si eri­tyi­ses­ti huo­mioi­da.

Osal­lis­tu­jat oli­vat yhtä miel­tä sii­tä, että jär­jes­tel­mäs­tä ei kan­na­ta teh­dä ”Ii­sa­kin kirk­koa”, jota ra­ken­ne­taan pit­kään ja har­taas­ti, vaan tär­kein­tä on saa­da tie­tyt osa-alu­eet en­sin val­miik­si ja sen jäl­keen va­ra­ta re­surs­se­ja jat­ko­ke­hit­tä­mi­sel­le. Tär­ke­ää on myös käyt­tää jo ole­mas­sa ole­via jär­jes­tel­miä, jot­tei ke­hit­tä­mi­ses­sä tar­vit­se läh­teä nol­las­ta liik­keel­le. Myös käyt­tä­jä­läh­töi­syys ja jär­jes­tel­män help­po käy­tet­tä­vyys nousi­vat vah­vas­ti esiin.

”Ta­voit­tee­na on saa­da ai­kaan kan­sal­li­nen työn­vä­li­tyk­sen eko­sys­tee­mi, joka edis­tää avoin­ten työ­paik­ko­jen täyt­ty­mis­tä, työ­ti­lai­suuk­sien löy­tä­mis­tä sekä me­nes­tyes­sään uusien työ­ti­lai­suuk­sien syn­ty­mis­tä. Työ­mark­ki­na­to­rin kaik­ki os­a­puo­let hyö­ty­vät sen käy­tös­tä”, pai­not­taa Ran­ta­hal­me.

Seu­raa­va HPL:n asia­kas­yri­tys­ten työ­pa­ja suun­ni­tel­tiin jär­jes­tet­tä­väk­si heti al­kusyk­sys­tä.

Työnvälityksen kehittäminen on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottaminen digitalisoinnin keinoin. Kehittämisen lähtökohtana on myös se, että TE-palvelut yhdistyvät 2019 maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluihin; palveluja tullaan tuottamaan monitoimijaympäristössä siten, että niitä voivat tarjota myös kunnat ja yksityissektorin toimijat. Hanke pitää sisällään työmarkkinatorin lisäksi muita digihankkeita.

tyomarkkinatori.fi