Maakunnissa markkinat valmiina työnhakijoiden ja yritysten palveluissa

Kasvupalvelujen kilpailutus voi uudistaa ja monipuolistaa palvelumarkkinoita sekä laajentaa palveluntuottajien tarjontaa kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa markkinatarkastelussa, joka julkaistiin 10.3.2017.

Työn­ha­ki­joi­den ja yri­tys­ten eli ns. kas­vu­pal­ve­lu­jen mark­ki­noil­la toi­mii Suo­mes­sa rei­lut 10 000 yri­tys­tä. Yri­tys­ten mää­rä on ol­lut vii­me vuo­si­na kas­vus­sa. Eri­tyi­ses­ti työl­lis­tä­mis­toi­min­ta on sel­väs­ti kas­vus­sa. Kai­kis­sa tu­le­vis­sa maa­kun­nis­sa on jo val­mii­na pal­ve­lu­yri­tyk­siä tart­tu­maan haas­tee­seen, kun kas­vu­pal­ve­lu­jen tuo­tan­toa siir­tyy mark­ki­noil­le maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä 2019 läh­tien.

Noin 400 miljoonan euron markkinat

Kas­vu­pal­ve­lu­mark­ki­noi­ta ei ra­ken­ne­ta tyh­jäs­tä. ELY-kes­kuk­set ja TE-toi­mis­tot os­ta­vat ny­kyi­sin pal­ve­lu­ja työn­ha­ki­joil­le ja yri­tyk­sil­le va­jaal­la 300 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Eu­ro­mää­räi­ses­ti han­kin­nois­ta koh­den­tuu noin 40 % pal­ve­lu­yri­tyk­sil­le. Osa­na maa­kun­ta­uu­dis­tus­ta to­teu­tet­ta­va kas­vu­pal­ve­lu-uu­dis­tus siir­tää täl­lä het­kel­lä hal­lin­non itse to­teut­ta­mia teh­tä­viä mark­ki­noil­ta han­kit­ta­vik­si noin 100–150 mil­joo­nan eu­ron ar­vos­ta.

Kan­sain­vä­li­set ko­ke­muk­set osoit­ta­vat ja ko­ti­mai­nen kes­kus­te­lu vah­vis­taa, et­tei uut­ta mal­lia luo­da kuu­kau­des­sa tai vuo­des­sa. Kyse on useam­man vuo­den ke­hi­tys­kaa­res­ta, jos­sa tar­vi­taan jär­jes­tä­jän ja tuot­ta­jan jat­ku­vaa vuo­ro­pu­he­lua ja uu­den op­pi­mis­ta. Kes­tä­vän kil­pai­lul­li­sen mark­ki­nan ra­ken­tu­mi­nen ta­pah­tuu vai­heit­tain. Sii­hen tar­vi­taan tu­le­vien maa­kun­tien omia ja eri­tyi­ses­ti yh­tei­siä toi­men­pi­tei­tä.

HPL on ol­lut toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na maa­kun­ta­uu­dis­tus­ta kos­ke­vis­sa asiois­sa mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lui­den mer­keis­sä, ja yh­teis­työ TE­Min kans­sa tu­lee myös jat­kos­sa ole­maan tii­vis­tä.

Lisätietoja: