Liittokokous

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja sen asioita hoitaa hallitus. Liiton varsinainen liittokokous pidetään vuosittain syys- ja marraskuun välisenä aikana hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava ylimääräinen liittokokous koolle.

Varsinaisessa liittokokouksessa esitellään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta, esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkistajien kertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, valitaan kaksi tilintarkistajaa ja kaksi varatilintarkistajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tilintarkastajaksi voidaan nimetä myös tilintarkastusyhteisö ja määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkistajien palkkiot.

Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi muut asiat, jotka hallitus esittää sekä sellaiset asiat, jotka jäsenet ovat esittäneet varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi ilmoituksella, joka on toimitettu hallitukselle vähintään kolmea viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.