Ensimmäiset pilottihankkeet olivat onnistunut oppimisprosessi

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyötä kokeiltiin jo viime vuonna Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistojen piloteissa.

Mo­lem­pien pi­lot­tien ta­voit­tee­na oli et­siä uu­den­lai­sia mal­le­ja työl­li­syy­den hoi­toon ja ko­keil­la uu­den­tyyp­pis­tä pal­ve­lu­jen han­kin­taa tu­los­pe­rus­tei­ses­ti yk­si­tyi­sel­tä työn­vä­li­tyk­sel­tä eli hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sil­tä. Tu­los­pe­rus­teis­sa pi­lo­teis­sa pe­ri­aat­tee­na on mak­saa tu­lok­ses­ta eli sii­tä kun työn­ha­ki­ja työl­lis­tyy.

Työttömien motivointia ja työnhaun aktivointia

Uu­den­maan TE-toi­mis­ton pi­lo­tin ta­voit­tee­na oli eh­käis­tä työt­tö­myy­den pit­kit­ty­mis­tä ja näin alen­taa ra­ken­ne­työt­tö­myyt­tä. Pi­lo­tin koh­de­ryh­mä­nä oli­vat 3 kuu­kaut­ta työt­tö­mä­nä ol­leet työn­ha­ki­jat. Pir­kan­maan TE-toi­mis­ton pi­lo­tin ta­voit­tee­na oli vä­hen­tää pit­kä­ai­kais­työt­tö­myyt­tä koh­de­ryh­män ol­les­sa vä­hin­tään 12 kuu­kaut­ta työt­tö­mä­nä ol­leet työn­ha­ki­jat.

Pi­lo­tis­sa mu­ka­na ol­lei­den hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten pal­ve­lu­pa­le­tis­ta löy­tyi työn­ha­ki­joi­den al­ku­kar­toi­tuk­sia, toi­men­pi­tei­tä hei­dän mo­ti­voi­mi­sek­si ja oman työn­haun ak­ti­voi­mi­sek­si sekä oh­jat­tua työn­ha­kua­sia­kir­jo­jen laa­ti­mis­ta. Niil­lä oli myös mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää työ­nan­ta­ja- ja muu­ta yh­teis­työ­ver­kos­to­aan työn­ha­ki­jan työl­lis­ty­mi­seen.

Tavoitteet toteutuivat hyvin

Ta­voit­teis­sa on­nis­tut­tiin hy­vin. Ar­vioin­nin tu­los­ten pe­rus­teel­la pi­lo­tit li­sä­si­vät nii­hin osal­lis­tu­nei­den työl­lis­ty­mi­sen to­den­nä­köi­syyt­tä. Mo­lem­mis­sa pi­lo­teis­sa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten valt­tei­na oli­vat suu­rem­pi am­mat­tia­lao­saa­mi­nen ja laa­jem­mat työ­nan­ta­jayh­tey­det suh­tees­sa jul­ki­seen työn­vä­li­tyk­seen. Li­säk­si hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set pys­tyi­vät tar­joa­maan työn­ha­ki­joil­le pal­ve­lui­ta pro­ses­sin sii­nä vai­hees­sa, jos­sa TE-toi­mis­toil­la oli sel­keä re­surs­si­va­je.

Mo­lem­pien pi­lot­tien ta­voit­teet to­teu­tui­vat, sil­lä pi­lo­tit li­sä­si­vät työl­lis­ty­mi­sen to­den­nä­köi­syyt­tä ja vä­hen­si­vät työt­tö­myy­den pit­kit­ty­mi­sen ris­kiä suh­tees­sa jul­ki­seen työn­vä­li­tyk­seen.

Ar­vioin­nin joh­to­pää­tök­se­nä oli, että pi­lot­tien to­teu­tus­ta­pa oli pää­sään­töi­ses­ti on­nis­tu­nut.  Tu­los­pe­rus­tei­sen han­kin­ta­mal­lin te­hok­kuut­ta ja tu­lok­sel­li­suut­ta voi­tai­siin jat­kos­sa en­ti­ses­tään pa­ran­taa muun muas­sa pi­lot­tien vo­lyy­me­jä li­sää­mäl­lä.

Läh­de: Mikko Valtakari – Juha Eskelinen, Yksityiset palveluntuottajat julkisen työnvälityksen täydentäjänä – Tuloksiin perustuvia hankintoja koskevan kokeilun arviointi