Back to business -pilotti työllisti viidessä päivässä yli puolen vuoden työttömyyden jälkeen

Joskus hyvät asiat tapahtuvat vauhdikkaasti. Näin kävi Merja Andrejewille, kun hän osallistui Pirkanmaan Back to Business -pilottiprojektiin.

Merja Andrejewilla on lä­hes kol­men­kym­me­nen vuo­den työ­ko­ke­mus teh­das­tuo­tan­non esi­mies­teh­tä­vis­tä. Työt­tö­mäk­si hän jou­tui ke­säl­lä 2016, jon­ka jäl­keen hän on ak­tii­vi­ses­ti et­si­nyt töi­tä.

”En­nä­tin lait­taa muu­ta­mia työ­ha­ke­muk­sia, mut­ta pää­tin jo alun pe­rin, että et­sin mie­le­käs­tä työ­tä, enkä lai­ta jo­kai­seen avoi­meen työ­paik­kaan ha­ke­mus­ta”, hän ker­too.

Andre­jew ehti kui­ten­kin miet­tiä, onko hä­nen työn­ha­ku­ta­pan­sa oi­kea, kun työn­ha­ku ei tuot­ta­nut tu­los­ta.

”Kyl­lä minä hie­man ih­met­te­lin, kun tun­tui, et­tei ke­tään kiin­nos­ta­nut, työl­lis­tyn­kö vai en. Ot­taa­han se myös it­se­tun­non pääl­le, kun töi­tä ei löy­dy”, Andre­jew poh­tii.

Ver­kos­sa hän tör­mä­si Pir­kan­maal­la käyn­nis­sä ole­vaan Back to busi­ness -pi­lot­tiin, jon­ka koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat muun muas­sa 3 – 12 kuu­kaut­ta työt­tö­mi­nä ol­leet kor­keas­ti kou­lu­te­tut, yli 30-vuo­ti­aat työn­ha­ki­jat.

Pro­jek­tiin osal­lis­tu­via au­te­taan kä­des­tä pi­täen ha­ke­maan töi­tä eri ta­voin.

”Ai­van en­sik­si kat­so­taan hen­ki­lön läh­tö­ti­lan­ne, ovat­ko työn­ha­kua­sia­kir­jat kun­nos­sa, ja mitä ta­voit­tei­ta työn­ha­ki­jal­la on”, ker­too HR-val­men­ta­ja Tarja Rosenberg Nor­dic Hen­ki­lös­tö­pal­ve­luis­ta.

Läh­tö­kar­toi­tuk­sen jäl­keen asiak­kaan kans­sa ede­tään ta­paa­mis­ten tai ver­kon kaut­ta kar­toit­ta­mal­la esi­mer­kik­si pii­lo­työ­paik­ko­ja ja mui­ta eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia työn­ha­kuun. Li­säk­si tar­jol­la on ma­te­ri­aa­lia it­se­näi­seen opis­ke­luun.

Pro­jek­tin aloi­tus­ti­lai­suu­des­sa Andre­jew koki, että hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten hen­ki­lö­kun­ta oli oi­keas­ti kiin­nos­tu­nut pro­jek­tis­sa mu­ka­na ole­vien työl­lis­ty­mi­ses­tä ja oli in­nok­kai­na aut­ta­mas­sa hei­tä.

”Ensi ker­taa oli sel­lai­nen olo, että jo­tain oi­keas­ti ta­pah­tuu. Työt­tö­myys on ras­kas­ta it­se­tun­nol­le. Mie­les­tä­ni on tär­ke­ää, että työt­tö­miä in­nos­te­taan ja roh­kais­taan työn­ha­kuun työn­ha­ku­vink­kien li­säk­si”, Andre­jew pai­not­taa.

Al­ku­ti­lai­suu­den li­säk­si hän ehti ta­va­ta Nor­dic Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den ope­ra­tii­vis­ta joh­ta­jaa Jukka Lankista, jon­ka kans­sa hän kävi läpi muun muas­sa Lin­ke­dI­nin käyt­töä työn­haus­sa. Andre­jew pää­si tes­taa­maan saa­mian­sa työn­ha­ku­neu­vo­ja lä­hes heti käy­tän­nös­sä, kun hän pää­si työ­haas­tat­te­luun. Oman ak­tii­vi­suu­ten­sa ja saa­mien­sa neu­vo­jen­sa an­sios­ta hä­net myös pal­kat­tiin. Kaik­ki tämä ta­pah­tui vain vii­des­sä päi­väs­sä pi­lot­ti­pro­jek­tis­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen.

”Kyl­lä­hän se hel­pot­ti. Ikää­kin on jo sen ver­ran, että työt­tö­mä­nä ol­les­sa­ni mie­tin, työl­lis­tyn­kö täs­tä enää”, 59-vuo­tias Andre­jew mie­tis­ke­lee.

Ro­sen­ber­gin mu­kaan per­soo­na ja osaa­mi­nen ovat tär­keäm­piä mit­ta­rei­ta kuin ikä.

”Osaa­mi­sel­la ja eri­tyi­ses­ti eri­kois­osaa­mi­sel­la on ky­syn­tää. Ha­ki­ja työl­lis­tyy, kun ky­ke­nee ajat­te­le­maan rea­lis­ti­ses­ti omia vah­vuuk­si­aan ja mah­dol­li­suuk­si­aan. Li­säk­si on ol­ta­va ak­tii­vi­nen ja val­mis me­ne­mään oman mu­ka­vuusa­lu­een ul­ko­puo­lel­le. Eikä hai­tak­si ole myös­kään po­si­tii­vi­nen elä­mä­na­sen­ne ja avoin mie­li”, hän ki­teyt­tää.

Back to busi­ness -pi­lot­tiin on osal­lis­tu­nut elo­kuun 2016 jäl­keen yh­teen­sä 706 työn­ha­ki­jaa.

”Pi­lo­tin vas­taan­ot­to on ol­lut to­del­la po­si­tii­vi­nen asiak­kai­dem­me kes­kuu­des­sa, ja in­fo­ti­lai­suuk­sis­sa mu­ka­na ol­leis­ta 60–70 pro­sent­tia on läh­te­nyt sii­hen mu­kaan”, ker­to­vat asian­tun­ti­jat Tarja Huopainen ja Antti Salmi Pir­kan­maan TE-toi­mis­tos­ta.

Tä­hän men­nes­sä val­men­nuk­sen lä­pi­käy­neis­tä rei­lu 36 pro­sent­tia on työl­lis­ty­nyt tai pe­rus­ta­nut yri­tyk­sen. Back to busi­ness -pi­lo­tin asia­kas­oh­jaus on päät­ty­mäs­sä, mut­ta itse pi­lot­ti on käyn­nis­sä vuo­den 2017 lop­puun saak­ka.

Lisätietoja: